MUSC · La música en las sociedades contemporáneas

  • català
  • español
  • english

PublicacionesCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2004
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2005

Carles Mas i Garcia

La renovació de la «música de corda de la ciutat», segons el Llibre de diferens cosas pertenens a la ciutat de Barce- lona (1648)

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Líneas de investigación · Miembros · Actividades ·